Reklamační podmínky

Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí obchodních podmínek.

 

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

 

Reklamace

Kupující musí reklamaci vyřizovat ihned po zjištění závady. Pro posouzení kvality reklamovaného vína důrazně doporučujeme dodat k posouzení minimálně polovinu původního obsahu lahve.

Vykazuje-li zboží při přebírání při jeho převzetí zjevné vady, zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše se zaměstnancem kurýrní služby protokol o poškození zásilky. Kupujícímu tak zůstává nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby kupujícího.

V případě, že kupující zásilku služby převezme a zjistí zjevné vady po jejím rozbalení (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

Při uplatňování reklamace kupující sdělí, o jakou vadu zboží se jedná, případně přiloží fotografie poškozeného zboží, při uplatňování senzorické vady vína pak doručí prodávajícímu i reklamovanou láhev.

Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace

Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží vhodně zabaleno a vyhovovalo nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury a to v souladu se záručními podmínkami a zákonnými možnostmi např:

  • náhradní dodání zboží
  • přiměřené snížení kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu poštovného v přiměřené výši.

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující ani prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace. 

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího (do sídla firmy).

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude vrácena v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a)     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)      o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Úvodní stránka  |  O nákupu  |  Reklamační podmínky

Košík je prázdný

MKRAL

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx